Yuxarı

AXCP EQTK Proqramını açıqladı (publik etme)

AXCP EQTK Proqramını açıqladı (publik etme)

axceqtk -Köhnə stereotipləri qrımaq laızmdır; -Uğursuz siyasət aparan liderlər geri çəkilməlidir; -İcbari tibbi sığorta ttbiq edilməlidir   İcbari tibbi sığorta Hökumətin "İcbari tibbi sığorta haqqında" qanunu qarşıdan gələn 2016-cı ildə də qəbul etmək niyyətində olmaması vətəndaşlarımız üçün çox üzücüdür. Bu növ sığorta ilə bağlı prezident fərmanının 1999-cu ildə verilməsinə baxmayaraq, 17 ildirki, buməsələölünöqtədəntərpənmir. Bu güneləinsanlarvarki, dərmanalmağapuluyoxdur.Bəlkədəhər ay yüzlərləxəstəimkansızlıqucbatındandünyasınıdəyişir. Əgər, hökumətdüşünürsəki, əhaliyətibbixidmətdövlətxəstəxanalarındadeyildiyikimipulsuzdur, o zamanqeyri-səmimilikedir.Dövlətxəstəxanalarındabütünxidmətlərinadıpulsuz, reallıqda da isəpulludur.Çoxzamanisə, dövlətxəstəxanalarındamüalicəolunmaqözəlxəstəxanalardandahabahadır.Cərrahiyyəəməliyyatlarıbarədəisədanışmağadəyməz.Cərrahiyyəəməliyyatlarıözəlxəstəxanalardadahaucuzbaşagəlir. Əfsuski, dövlətxəstəxanalarında, doğumevlərindəbirkörpənibelədünyayagətirməkrüşvətsizbaşagəlmir.Dünyanınheçyerindəbelənümunəyoxdur.İnsanöləndədərüşvətlətorpağabasdırılır.Quran oxutmaqüçündəmollayarüşvətverilir.Məntiqbudur.Rüşvətlədünyayagözaçırıqvərüşvətlədətorpağatapşırılırıq. Bu məsələənağrılısosialməsələdirki, həllinigözləyir.Hökumətinisəbuprobleminhəlliniuzatmasıvətəndaşlararasındaçoxciddivəhaqlınarazılıqdoğurur.Hökumət, buməsələiləbağlıtezlikləmüsbətqərarverməlidir.Dövlətinvətəndaşınaqayğısıvəhörmətio,elədünyaya ilk dəfəgözünüaçdığıgündənbaşlamalıdır.Hökumətinonilliklərləicbaritibbisığortanıtətbiqedərəkvətəndaşlarınhəyatınıyüngülləşdirməməsinəçoxböyüktəəssüfhissikeçiririk. Bizimbuilvəgələnilüçünəsashədəflərimizdənbiribuolacaqvəhökumətətəzyiqləriartanxəttüzrəinkişafetdirəcəyik. Avropayainteqrasiya AzərbaycanınsiyasihakimiyyətininAvropayainteqrasiyaməsələlərindəcidditərəddüdləri, dövlətbaşçısınındövlətməmurlarınabubarədədanışmaqdanimtinaetməyədəvətetməsi, ATƏT-in ölkədənçıxarılması, AvropaParlamentinə, AvropaBirliyinəvəAvropaŞurasınaqarşısərgilədiyimünasibətölkəningələcəkmüqəddaratınınetibarlıolmasınaşübhələryaradır. MütərəqqidünyaAvropaBirliyinəinteqrasiyaüçünçalışmaqdadır.Bu günAvropaqanunlarıdahakübarvədahasivildir.Avropadaciddiiqtisadiinkişaf, şaffaflıq, azadsözəhörmət, insanhüquqvəazadlıqlarınıntoxunulmazlığı var. Miqrantlaraqarşısərgilənənqeyri-insanimünasibətəgörəisəAvropaBirliyininbirmənalıolaraqgünahlandırılması da düzgündeyildir.MiqrantlarınAvropadadahayaxşımünasibətgörməkhaqqıvarvəhesabedirikki, nəhayət, AvropaBirliyimiqrantlarınözölkələrindəsiyasistabillikvəiqtisadiinkişafüçündahaciddiaddımlaratacaqdır. Azərbaycaninsanına, AzərbaycandövlətçiliyinəvəAzərbaycanınsiyasigələcəyinəAvropaBirliyindəmünasibətfərqlidir.Azərbaycan tam olaraqAvropanınbirparçasıolmalıdır.Bununüçündahadərininteqrasiyavədahaistəkliəməkdaşlıqlazımdır. Bu günminlərləAzərbaycanavətəndaşıAvropaBirliyiölkələrindətəhsilalmaqistəyir, oradamüalicəolunmaqüçünimkanlaraxtarışındadır, oradasığınacaqalmaqüçünerməniolmaqdanvəhəttabəzənheçbirəsasıolmayanyalanlarbeləuydurmaqdançəkinmirlər. Azərbaycanınbütünqonşularıiləyaxşıvəqarşılqılıhörmətədayananmünasibətlərinolmasınıntərəfdarıyam.Amma, AzərbaycanıngələcəyinivəinkişafınıAvropaBirliyindəgörürəm.Bizim İran, Rusiya, GürcüstanvəTürkiyəilədahayaxınvədaha dost münasibətlərqurmağımızda problem yoxdur. Ermənistaniləəməkdaşlıqisətorpaqlarınişğaldan tam azadedilməsindənsonramümkündür.  ÖlkəmizingələcəyiAvropayadahadərininteqrasiyadankeçir. Türkiyəmodeli – Avropakübarlığı AzərbaycandaTürkiyəmodelinəsöykənəniqtidar-müxalifətmünasibətlərininvəseçkisonrasıAvropasiyasikübarlığınıntərəfdarıyıq.Türkiyədəmüxalifətiqtidaryetkililəriilədialoqagedənzamansatqınadlandırılmır. Görüşdənsonra, tərəflərmətbuataaçıqlamaverirvəbir-birləriniyenədəənsərtsözlərlətənqidedirlər.Əslində, düzgünyanaşmadır.Görüşlərvədialoqolmasa, qarşıtərəfinbuvəyadigərməsələbarədəbaxışlarınınecəöyrənməkolar?Bu məqsədə nail olmaqüçünAzərbaycansiyasimüstəvisindəolanillərləbirvəyabirneçənəfərəxidmətedənsteorotipləriqırmaqlazımdırvə biz bununlaciddiməşğuloluruq. Normal iqtidar-müxalifətmünasibətlərininolmasını, iqtidarınmüxalifətəhörmətqoymasınıistəyirik.Prinsipbeləolmalı: iqtidaryaxşıdırsa, müxalifətdəyaxşıdır, müxalifətpisdirsə, iqtidar da pisdir. Çünki, cəmiyyətdəmünasibətlərinformalaşmasıhərikitərəfə sıx bağlıdır. Müxalifətinüzərindəndemaqoqvəqaragüruhadınıngötürülməsi Müxalifətbugün ac-yalavac, miskin, işsiz, polis tərəfindəndöyülən, demaqoq, satqın, əxlaqsız, savadsızvəqaragüruhkimitəqdimedilirvəəslindəbuartıqxalqüçündəbirsilinməzsteorotipəçevrilib.Amma, müxalifətiçindədəsavadlıvədəyərlikadrlarçoxdur.Müxalifətinqaragüruhvəbarışmaz, hərşeyiağvəqaragörməsiniistəyənqüvvvələr var. Bu steorotipinqırılmasınıvəmüxalifətinsavadlı, dünyagörüşlüvədünyadamövcudolanrəngləridəçoxyaxşıgördüyünüsübutetməkniyyətindəyik. Müxalifətdəyərlivəsevgidəyərbirvətəndaşdır.Iqtidarın, beynəlxalqaləminvəxalqınmüxalifətəmünasibətinin normal olmasına nail olmaqəzmindəyik. Yenisimalar Müxalifətdəyenisimalaraehtiyac var. 25 ildirki, siyasisəhnədəolanvəuğursuzsiyasətaparansiyasətçilərgeriçəkilməlidir.Onlarıngeriçəkilməsiüçünyenisimalarınortayaçıxmasınaehtiyac var. Bununüzərindəciddolaraqişləyirikvəartıqcəmiyyətəyenidəyərlisimalartəqdimetmişik.Siyasisəhnədəkültürlü, dünyagörüşlü, savadlıvədözümlüsiyasətçilərparlamaldır. O siyasətçilərki, ölkəyəmüsbətdəyişiklikgətirməkiqtidarındaolacaqlar. Bu siyastçilərsözçülükləyox, işləməşğulolacaqlar. Dövlətçilik Biz dövlətləiqtidarınayrı-ayrıkonseptlərolduğununfərqindəyik.Bu günbeyinlərədövlətləiqtidarıneyniolduğuyeridilib.Bu yanlışdır.Dövləthəmişə var. Iqtidarisəhökumətdir. O tez-tezdəyişəbilər. Dəyişməyənisədövlətçilikdir.ƏrəbbaharındansonraLiviyavəSuriyaonagörədağılırki, dövlətçilikyoxidi.Iqtidarvaridi.Biz dərindövlətimizioluşdurmalıyıq.Iqtidarlardövlətidəyişməkgücündəmalikolmamalıdır.Bu günacıhəqiqətondanibarətdirki, iqtidarlargələnzamandövlətidədəyişirlər.Eləbunagörədə, Azərbaycanınhərzamanbaşıproblemlərdənaçılmayıb.Sabah YAP iqtidarıdəyişərsə, gələniqtidardövlətçiliyidəözmaraqlarınauyğunqurmağaçalışacaq.Bu yolverilməzdir. Dövlətbirdirvəqalmalıdır.Onugizlivəgörünməyənəlləridarəetməlidir.Bu əllərisəxalqınümumiəhalisiningücüilədövlətinarxasındavargücüilədayanmalıdır.Biz eləbirdövlətçilikyaratmaqistəyirikki, heçbirgözlənilməzkataklizmzamanıölkəzərərgörməsin.TürkiyəOsmanlıİmperiyasındansonraonagörəyaşadıki, dövlətçilikvaridi.Dövlətə, bayrağa, himninəvəordusunahörmətvaridi.Dövlətçilikbayraq, ordu, himn, gerbvətorpağasevgiüzərindəqurulur.Bunlarasevgiolmazsa, dövlətçilikdəyoxdur. Biz Azərbaycandadövlətçiliyinolmasınıntərəfdarıyıq.Bununüçünçalışırıqvəİnşallah, buna nail dəolacağıq.  





Həftənin ən çox oxunanları